Меню сайту

ВхідУвага! Сайт востаннє оновлено 29.12.2020 р.

Актуальна інформація на новому сайті https://bgc.edu.ua/

Відділення правознавства Богуславського гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-Левицького готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Правознавство» та «Економіка підприємства».

Підготовку фахівців зі спеціальності «Правознавство» коледж розпочав у 1998 році. Студенти навчаються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб. За час існування відділення правознавства майже 450 його випускників отримали диплом юриста.

Підготовка фахівців проводиться на основі базової загальної  середньої освіти. Термін навчання становить 3 роки 10 місяців. Особи, що навчались на основі базової загальної середньої освіти разом з дипломом отримують атестат про повну загальну середню освіту. Особи з повною загальною середньою освітою приймаються на заочне відділення, термін підготовки яких становить 2 роки 10 місяців.

Випускники спеціальності «Правознавство» можуть працювати секретарями суду, секретарями судового засідання, державними виконавцями, інспекторами із соціальної допомоги та на інших посадах у правоохоронних органах, нотаріальних конторах, відділах реєстрації актів цивільного стану, державній виконавчій службі, юридичній службі підприємства та ін.

Професійну підготовку майбутніх фахівців на відділенні правознавства забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вищу юридичну і педагогічну освіту та досвід роботи в судових, правоохоронних органах, установах юстиції.

Коледж має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні. Для забезпечення потреб оформлено необхідні кабінети, діють чотири комп’ютерні лабораторії, що підключені до мережі «Internet», використовується комп’ютерна нормативно-правова база «Законодавство України». У навчальних кабінетах створені комплекси методичного забезпечення дисциплін, що включають навчальні програми, матеріали лекцій, методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять, організації і контролю самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами, пакети екзаменаційних завдань, тести, опорні конспекти, контрольні запитання, плани практичних, семінарських занять, довідкові матеріали, вимоги до знань і вмінь з навчальних дисциплін, критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів тощо. У навчальному процесі широко використовуються мультимедійні технології, комп’ютери, інші технічні засоби навчання.

Практична підготовка на відділенні здійснюється згідно з навчальними планами підготовки спеціалістів, графіком навчального процесу та програмами практик. Студенти спеціальності «Правознавство» проходять навчальні практики з юридичних спеціальних дисциплін. Для організації проходження студентами практики коледж тісно співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими організаціями (студенти відвідують судові засідання, спостерігають і вивчають особливості ведення документації тих чи інших органів та установ).

Великого значення при проходженні студентами навчальних практик набуває Молодіжна юридична агенція по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Молодіжна юридична агенція є спільним проектом Богуславського гуманітарного коледжу ім. І. С. Нечуя-Левицького, Богуславської районної державної адміністрації та Богуславського районного управління юстиції, впровадження якого спрямовано на реалізацію заходів правової освіти населення, підготовки та залучення молоді до державної служби, створення умов її професійного зростання, проведення стажування молоді в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, набуття практичних знань, умінь та навичок в оволодінні професії юриста. До юридичної агенції звертається досить велика кількість відвідувачів, які отримують кваліфіковану юридичну допомогу на високому рівні.

Навчальним планом також передбачено проходження студентами виробничої практики, яка є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Основне завдання виробничої практики полягає в якісній практичній підготовці випускника за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. У період проходження практики студенти отримують базовий досвід професійної діяльності, формують практичні уміння та навички. Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, набуття професійного досвіду та готовності майбутнього фахівця до самостійної професійної діяльності. Студенти відділення правознавства самостійно вибирають базу проходження виробничої практики або можуть бути направлені для проходження виробничої практики навчальним закладом.

Згідно з графіком щорічно проводяться методичні тижні циклової комісії юридичних дисциплін. Викладачі комісії розробляють і проводять різні заходи: випускають юридичні газети; проводять відкриті навчальні заняття з юридичних дисциплін, відкриті виховні заходи, науково-практичні конференції, беруть участь у методичних семінарах. Зусиллями викладачів циклової комісії організовуються і проводяться зустрічі з працівниками судових та правоохоронних органів: державними виконавцями, слідчими прокуратури, органів внутрішніх справ, секретарями судових засідань, секретарями суду, суддями, працівниками управління юстиції та ін. Також членами комісії організовуються зустрічі студентів із випускниками Богуславського гуманітарного коледжу минулих років. Результати роботи обговорюються та аналізуються на засіданнях циклової комісії юридичних дисциплін. Кожного навчального року викладачами циклової комісії у студентських групах відділення правознавства проводяться міні-олімпіади, конкурси, вікторини, правові брейн-ринги. Під керівництвом викладачів циклової комісії із залученням кращих студентів IV курсу спеціальності «Правознавство» у 2006 р. була організована робота Молодіжної юридичної агенції по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Викладачами комісії згідно з графіком щорічно проводиться профорієнтаційна робота, викладачі беруть участь у роботі «Дня відкритих дверей», готують та проводять презентацію професії юриста учням загальноосвітніх шкіл.

Коледж співпрацює Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національним торговельно-економічним університетом (факультет економіки, менеджменту і права) та іншими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації, що дає змогу забезпечити ступеневу підготовку випускникам-юристам.

Важливу роль у підготовці майбутніх фахівців, в інформаційному забезпеченні навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів коледжу відіграє бібліотека. До послуг користувачів бібліотеки відокремлена затишна читальна зала на 60 місць, кафедри видачі літератури в читальній залі та на абонементі, книгосховище з бібліотечним фондом понад 60 тисяч примірників з різноманітною літературою, зал релаксації з комфортною зоною відпочинку. Студенти та викладачі мають змогу працювати в Інтернеті в спеціально облаштованому центрі. Бібліотека обладнана необхідними для роботи меблями, технічними засобами (комп’ютери, ксерокси, телевізори). Одне з пріоритетних завдань бібліотеки – сприяти нашому навчальному закладу в підготовці висококваліфікованих, конкурентноспроможних на ринку праці спеціалістів. Тому бібліотека є не просто зібранням книг, а інформаційно-консультаційним бібліотечним центром.

З 2004 року відділення розпочало підготовку фахівців із спеціальності «Економіка підприємства». Студенти навчаються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб. Термін підготовки майбутніх фахівців на основі базової загальної середньої освіти становить 2 роки 10 місяців. За час існування даної спеціальності було підготовлено майже 200 фахівців, які отримали диплом молодшого спеціаліста з економіки підприємства.

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» можуть працювати диспетчерами виробництва, техніками з планування, техніками з підготовки виробництва, ревізорами з виробничо-технічних і економічних питань, помічниками керівника підприємства, установи чи організації, організаторами діловодства та ін. Коледж має договори про співробітництво з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації, зокрема, з Київським національним торговельно-економічним університетом, Кіровоградським національним технічним університетом, Уманським національним університетом садівництва, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Г. Сковороди (економічний факультет) та іншими навчальними закладами, що дає змогу забезпечити ступеневу підготовку випускникам-економістам.

Відділення правознавства Богуславського гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-Левицького набуло великого авторитету та популярності серед абітурієнтів. Наші випускники працюють в органах юстиції, судах, нотаріаті, органах внутрішніх справ, органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності та господарювання.

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти